Koszyk

VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.

Newsletter

Regulamin
   

Procedura przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej

Drukuj

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W

...................................................................................................................................................

(nazwa placówki)

Podstawa prawna:

1.      Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

Cele ewaluacji:

1.      Zbieranie i analizowanie informacji o działalności edukacyjnej szkoły/placówki;

2.      Określenie poziomu spełniania przez szkołę/placówkę wymagań ustalonych przez MEN w załączniku do rozporządzenia;

3.      Podnoszenie jakości ich pracy nauczycieli.

Obszary ewaluacji wewnętrznej:

1.      Cztery obszary działalności szkoły/placówki określone w § 7.1. rozporządzenia w sprawie nadzoru:

  • efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki,
  • procesy zachodzące w szkole lub placówce,
  • funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów,
  • zarządzanie szkołą lub placówką;

2.      Inne zagadnienia uznane w szkole/placówce za istotne.

Problematyka ewaluacji:

1.      Wynika z wymagań określonych dla każdego obszaru działalności szkoły lub placówki lub innych zagadnień uznanych za istotne w szkole/placówce i wynikające z jej specyfiki.

Odpowiedzialni:

1.      Dyrektor placówki;

2.      Osoby, które sprawują funkcje kierownicze.

Czas realizacji:

1.      Określają harmonogramy ewaluacji.

Opis działań:

1.      Na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor powołuje ... - osobowy zespół ds. ewaluacji spośród nauczycieli legitymujących się ukończoną formą doskonalenia w zakresie ewaluacji i przekazuje informację o problematyce ewaluacji wewnętrznej w danym roku szkolnym;

2.      Do 10 września zespół przygotowuje projekt Organizacji ewaluacji wewnętrznej i przekazuje go dyrektorowi; 15 września dyrektor prezentuje radzie Pedagogicznej Organizację ewaluacji wewnętrznej będącą częścią składową Planu nadzoru pedagogicznego;

3.      Powołany przez zespół ds. ewaluacji opracowuje Harmonogram ewaluacji i po zatwierdzeniu przez Dyrektora przedstawia go Radzie Pedagogicznej do 15 września;

4.      W harmonogramie określone są: zadania do wykonania, terminy ich realizacji i osoby lub podzespoły odpowiedzialne za realizację zadań. Osoby lub podzespoły ujęte w harmonogramie:

  • przygotowują narzędzia ewaluacji i przekazują dyrektorowi do zatwierdzenia,
  • przeprowadzają czynności ewaluacyjne zgodnie z określonym harmonogramem (lub określonymi harmonogramami każdy do określonego obszaru),
  • określają poziomy spełniania poszczególnych wymagań w każdym obszarze,
  • każdy podzespół sporządza projekt raportu z przeprowadzonej ewaluacji, w którym określa poziom spełniania wymagań oraz propozycje wniosków,
  • w terminie .... dni od zakończenia ewaluacji działań w określonym obszarze podzespół przedstawia dyrektorowi projekt raportu;

5.      Zespół ds. ewaluacji sporządza ogólny raport z przeprowadzonej ewaluacji i przekazuje go dyrektorowi placówki (np.: do końca maja każdego roku szkolnego);

6.      Dyrektor placówki wykorzystuje dane zawarte w raporcie do opracowania wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, które przedstawia Radzie Pedagogicznej na końcowym posiedzeniu.

Z w/w dokumentem rada Pedagogiczna została zapoznana na posiedzeniu w dniu..............................

Nr protokołu....................................

podpis i pieczęć dyrektora

 

 Jesteś tutaj :  Start Oferta